herbeBOI - Gmina Bierzwnik

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
Administracyjna zmiana nazwiska lub imienia Urząd Stanu Cywilnego
Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego Oświata
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku wniosku o ustalenie zakresu raportu Ochrona środowiska
Deklaracja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gospodarka komunalna
JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKHOLOWYCH Działalność gospodarcza
Karta informacyjna Dostęp do informacji publicznej
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie Urząd Stanu Cywilnego
Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Mienie gminne i nieruchomości
Nowe zasady wycinania drzew i ochrony zieleni Nowe zasady wycinania drzew i ochrony zieleni
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd Mienie gminne i nieruchomości
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacjach rolniczych Mienie gminne i nieruchomości
Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska ktre nosila pr Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego Mienie gminne i nieruchomości
Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego Urząd Stanu Cywilnego
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego i nauki Oświata
Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem Mienie gminne i nieruchomości
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności Mienie gminne i nieruchomości
Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora Budownictwo i planowanie przestrzenne
Przyznanie zasiłku szkolnego Oświata
Rejestracja aktu zgonu Urząd Stanu Cywilnego
Rejestracja urodzeń Urząd Stanu Cywilnego
Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów nie zarejestrowanych w zagranicznych księgach stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu płatności opłaty za wycinkę drzew lub krzewów Ochrona środowiska
Skrócenie terminu na zawarcie związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego Urząd Stanu Cywilnego
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców Urząd Stanu Cywilnego
Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych Urząd Stanu Cywilnego
Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy dla podatników do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Podatki
Ulgi_w_podatkach_i_opłatach Podatki
Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ustanowienie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych Mienie gminne i nieruchomości
Utrzymanie psa rasy agresywnej Ochrona środowiska
Uznanie żołnierza za jedynego żywiciela Sprawy wojskowe
Uzupełnienie aktów stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Użyczenie nieruchomości Mienie gminne i nieruchomości
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Oświata
Wniosek o sporządzenie testamentu Sporządzenie testamentu allegraficznego (urzędowego)
Wniosek o stypendium szkolne Oświata
Wniosek o używanie herbu Wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Bierzwnik
Wniosek_o_rozłożenie_kary_na_raty Ochrona środowiska
Wniosk o ustalenie warunków zabudowy Budownictwo i planowanie przestrzenne
Wpis do CEIDG oraz dokonywanie zmian we wpisie Działalność gospodarcza
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Bierzwnik Turystyka
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Oświata
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Gospodarka komunalna
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Wpisanie do Stałego Rejestru Wyborców Gminy Bierzwnik wyborcy, na jego wniosek Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie decyzji o czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi w przypadku znęcania się nad zwierzęciem Ochrona środowiska
Wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Podatki
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa przed duchownym ze skutkami w prawie polskim Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego ustalenie numeru porządkowego (adresu) nieruchomości Mienie gminne i nieruchomości
Wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu Drogownictwo
Wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów Ochrona środowiska
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem dróg Drogownictwo
Wydawanie dowodu osobistego Urząd Stanu Cywilnego
Wydawanie odpisów (zaświadczeń) z ksiąg Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wydawanie zaświadczeń Podatki
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Urząd Stanu Cywilnego
Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów osobistych Urząd Stanu Cywilnego
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwajacego ponad 3 miesiące Urząd Stanu Cywilnego
Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego Podatki
Wymiar podatku od środków transportowych Podatki
Wypis i wyrys ze studium lub z planu zagospodarowania przestrzennego Budownictwo i planowanie przestrzenne
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt Ochrona środowiska
Zameldowanie na pobyt czasowy Urząd Stanu Cywilnego
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące Urząd Stanu Cywilnego
Zamiana gruntów Gminy na grunty stanowiące własność prywatną lub darowizna nieruchomości prywatnej na rzecz Gminy Mienie gminne i nieruchomości
Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa Mienie gminne i nieruchomości
Zaświadczenie potwierdzające okresy pracy w gospodarstwie rolnym Mienie gminne i nieruchomości
Zaświadczenie- informacja o terenie Budownictwo i planowanie przestrzenne
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC Urząd Stanu Cywilnego
Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej Mienie gminne i nieruchomości
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Ochrona środowiska
Zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogi gminnej lub umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami Drogownictwo
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKHOLOWYCH Działalność gospodarcza
Zgloszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków Ochrona środowiska
Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko Ochrona środowiska
Zgłoszenie wygaśniecia obowiązku podatkowego od srodków transportowych Podatki
Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym stanowiące pomoc publiczną Podatki
Zwrot kosztów za stawienie się na kwalifikację wojskową Sprawy wojskowe
Zwrot opłaty skarbowej Podatki
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej Podatki