Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bierzwnik

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Ewidencja ludności i dowody osobiste
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów Ochrona środowiska
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów Budownictwo i planowanie przestrzenne
Aktualizacja wniosku o najem lokalu na czas nieokreślony, najem socjalny lokalu Mienie gminne i nieruchomości
Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego Oświata
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku wniosku o ustalenie zakresu raportu Ochrona środowiska
Deklaracja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gospodarka komunalna
Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego
Dopisanie do spisu wyborców Ewidencja ludności i dowody osobiste
Dostęp do informacji publicznej Dostęp do informacji publicznej
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Podatki
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Działalność gospodarcza
Kreator zdjęć do dowodu Ewidencja ludności i dowody osobiste
Medal „Zasłużony dla Gminy Bierzwnik” dla osoby fizycznej Medal „Zasłużony dla Gminy Bierzwnik” dla osoby fizycznej
Nadanie dziecku nazwiska męża matki Urząd Stanu Cywilnego
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie Urząd Stanu Cywilnego
Nadanie numeru PESEL na wniosek Ewidencja ludności i dowody osobiste
Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Mienie gminne i nieruchomości
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd Mienie gminne i nieruchomości
Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Ochrona danych osobowych
Oferta realizacji zadania publicznego Organizacje pozarządowe
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa Urząd Stanu Cywilnego
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania Ewidencja ludności i dowody osobiste
Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego Ewidencja ludności i dowody osobiste
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
Prośba o informację o przetwarzanych danych osobowych Ochrona danych osobowych
Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego i nauki Oświata
Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem Mienie gminne i nieruchomości
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności Mienie gminne i nieruchomości
Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora Budownictwo i planowanie przestrzenne
Przyjęcie odpadów do GPZONiP w Bierzwniku Gospodarka komunalna
Rejestracja aktu zgonu Urząd Stanu Cywilnego
Rejestracja i odtworzenie treści aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Rejestracja urodzeń Urząd Stanu Cywilnego
Rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu płatności opłaty za wycinkę drzew lub krzewów Ochrona środowiska
Rozłożenie na raty, administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew lub krzewów Ochrona środowiska
Składanie wniosków o wydanie dowodów osobistych w formie dokumentu elektronicznego Ewidencja ludności i dowody osobiste
Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym Urząd Stanu Cywilnego
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego ora wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Ewidencja ludności i dowody osobiste
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Ewidencja ludności i dowody osobiste
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ewidencja ludności i dowody osobiste
SPORZĄDZENIE TESTAMENTU ALLOGRAFICZNEGO (URZĘDOWEGO) Sporządzenie testamentu allegraficznego (urzędowego)
Sprzeciw wobec przetwarzania danych Ochrona danych osobowych
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Ewidencja ludności i dowody osobiste
Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych Ewidencja ludności i dowody osobiste
Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy dla podatników do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Podatki
Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ustalenie/korekta zobowiązania podatkowego od gruntów dla osób fizycznych Podatki
Ustalenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób prawnych Podatki
Ustalenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych Podatki
Ustalenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób prawnych Podatki
Ustanowienie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych Mienie gminne i nieruchomości
Utrzymanie psa rasy agresywnej Ochrona środowiska
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej Urząd Stanu Cywilnego
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej Urząd Stanu Cywilnego
Uznanie żołnierza za jedynego żywiciela Sprawy wojskowe
Użyczenie nieruchomości Mienie gminne i nieruchomości
Wniosek o czasowe zajęcie terenu Mienie gminne i nieruchomości
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Oświata
Wniosek o dofinansowanie wykonywania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych Ochrona środowiska
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innego inwestora Budownictwo i planowanie przestrzenne
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego Oświata
Wniosek o stypendium szkolne Oświata
Wniosek o udostępnienie danych: z ewidencji ludności /ze zbioru pesel / ewidencji dowodów osobistych Ewidencja ludności i dowody osobiste
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Budownictwo i planowanie przestrzenne
Wniosek o używanie herbu Wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Bierzwnik
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ochrona środowiska
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ochrona środowiska
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Budownictwo i planowanie przestrzenne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości pobranego stypendium szkolnego Oświata
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o braku zameldowania Ewidencja ludności i dowody osobiste
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ochrona środowiska
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia obcego w drodze Budownictwo i planowanie przestrzenne
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego Mienie gminne i nieruchomości
Wpis do CEIDG oraz dokonywanie zmian we wpisie Działalność gospodarcza
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Bierzwnik Turystyka
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Oświata
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Gospodarka komunalna
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Wpisanie do Stałego Rejestru Wyborców Gminy Bierzwnik wyborcy, na jego wniosek Ewidencja ludności i dowody osobiste
Wydanie decyzji o czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi w przypadku znęcania się nad zwierzęciem Ochrona środowiska
Wydanie dowodu osobistego Ewidencja ludności i dowody osobiste
Wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Podatki
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego ustalenie numeru porządkowego (adresu) nieruchomości Mienie gminne i nieruchomości
Wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu Drogownictwo
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem dróg Drogownictwo
Wydawanie dokumentów z Rejestru Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wydawanie zaświadczeń Podatki
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Ewidencja ludności i dowody osobiste
Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym) Urząd Stanu Cywilnego
Wymiar podatku leśnego dla osób fizycznych Podatki
Wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych Podatki
Wypis i wyrys ze studium lub z planu zagospodarowania przestrzennego Budownictwo i planowanie przestrzenne
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt Ochrona środowiska
Żądanie o usunięcia danych osobowych Ochrona danych osobowych
Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych Ochrona danych osobowych
Żądanie przeniesienia danych osobowych Ochrona danych osobowych
Żądanie sprostowania danych osobowych Ochrona danych osobowych
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy Ewidencja ludności i dowody osobiste
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały Ewidencja ludności i dowody osobiste
Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy Ewidencja ludności i dowody osobiste
Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stały Ewidencja ludności i dowody osobiste
Zamiana gruntów Gminy na grunty stanowiące własność prywatną lub darowizna nieruchomości prywatnej na rzecz Gminy Mienie gminne i nieruchomości
Zaświadczenie o stanie cywilnym Urząd Stanu Cywilnego
Zaświadczenie potwierdzające okresy pracy w gospodarstwie rolnym Mienie gminne i nieruchomości
Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Zaświadczenie- informacja o terenie Budownictwo i planowanie przestrzenne
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej Mienie gminne i nieruchomości
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Ochrona środowiska
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Działalność gospodarcza
Zgloszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków Ochrona środowiska
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) Ochrona środowiska
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Ochrona środowiska
Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Ochrona środowiska
Zgłoszenie pobytu czasowego Ewidencja ludności i dowody osobiste
Zgłoszenie pobytu stałego Ewidencja ludności i dowody osobiste
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Ewidencja ludności i dowody osobiste
Zgłoszenie rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Działalność gospodarcza
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Ewidencja ludności i dowody osobiste
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Ewidencja ludności i dowody osobiste
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego Ewidencja ludności i dowody osobiste
Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa stanowiącego wywrot / złom Ochrona środowiska
Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Ochrona środowiska
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy małoletniego dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pozostającej w związku małżeńskim Urząd Stanu Cywilnego
Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie Urząd Stanu Cywilnego
Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie Urząd Stanu Cywilnego
Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym stanowiące pomoc publiczną Podatki
Zwolnienie od podatku rolnego od gruntów Podatki
Zwrot kosztów za stawienie się na kwalifikację wojskową Sprawy wojskowe
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej Podatki