Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bierzwnik

Formularze elektroniczne

Typ Nazwa usługi Katagoria
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów Budownictwo i planowanie przestrzenne
Aktualizacja wniosku o najem lokalu na czas nieokreślony, najem socjalny lokalu Mienie gminne i nieruchomości
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Podatki
Kreator zdjęć do dowodu Ewidencja ludności i dowody osobiste
Oferta realizacji zadania publicznego Organizacje pozarządowe
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o czasowe zajęcie terenu Mienie gminne i nieruchomości
Wniosek o dofinansowanie wykonywania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych Ochrona środowiska
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innego inwestora Budownictwo i planowanie przestrzenne
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego Oświata
Wniosek o stypendium szkolne Oświata
Wniosek o udostępnienie danych: z ewidencji ludności /ze zbioru pesel / ewidencji dowodów osobistych Ewidencja ludności i dowody osobiste
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ochrona środowiska
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ochrona środowiska
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Budownictwo i planowanie przestrzenne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości pobranego stypendium szkolnego Oświata
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o braku zameldowania Ewidencja ludności i dowody osobiste
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ochrona środowiska
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia obcego w drodze Budownictwo i planowanie przestrzenne
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego Mienie gminne i nieruchomości
Wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych Podatki
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) Ochrona środowiska
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Ochrona środowiska
Zgłoszenie pobytu czasowego Ewidencja ludności i dowody osobiste
Zgłoszenie pobytu stałego Ewidencja ludności i dowody osobiste
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego Ewidencja ludności i dowody osobiste
Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa stanowiącego wywrot / złom Ochrona środowiska
Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Ochrona środowiska